މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
ދިވެހިރާއްޖެ
މި ސަރވިސްއަށް ކޮންކްރީޓް މެޝިނެއް ސަޕްލައިކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދަންބޭނުން ވެއްޖެ.

މި ސަރވިސްއަށް ކޮންކްރީޓް މެޝިނެއް ގަންނަން ވެއްޖެއެވެ.

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން: 19 އޭޕްރީލް 2020 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ، 13:00 އަށް

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ގަޑިއަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަދި މި އިޢުލާނާއިއެކު މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.  

އަދި ދަންނަވަމެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާ ދުވަހުގެ 13:00ގެ ފަހުން ހުށަހަޅުއްވާ އަންދާސީ ހިސާބާއި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ އަންދާސީ ހިސާބު ބާޠިލުކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

12 އޭޕްރިލް 2020
ހޯދާ