މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
12-16އޭޕްރީލް 2020އަށް ސަރުކާރު ބަންދު ހަފްތާގައި މިއިދާރާގެ ބައެއް ސެކްޝަންތަކުން ޚިދުމަތް ދިނުން

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން، 12 -16 އޭޕްރީލް 2020 އަށް ސަރުކާރު ބަންދުވުމާއި ގުޅިގެން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ދުވަސްތަކުގައި މިއިދާރާގެ ފައިނޭންޝަނަލް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަނާއި ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ފުރަންޓް އޮފީހާއި ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަން ހުޅުވައިގެން ޚިދުމަތް ދިނުމަށްވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.

 

ހުޅުވާ ތާރީޚް

ހުޅުވާ ގަޑި

ސެކްޝަން

ދެވޭ ޚިދުތްތައް

14،13 އަދި 16 އެޕްރީލް 2020 އަށް

10:00 ން 12:00 އަށް

ފައިނޭންސް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން/ މައްޗަންގޮޅީއޮފީސް

ފައިސާ ބަލައިގަތުން.

2020،އެޕްރީލް 16،14،12

10:30 ން 12:30 އަށް

ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ފުރަންޓް އޮފީސް/ އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ ކަސްޓަމަރ ސަރވިސްގެ 4 ވަނަ ފަންގިފިލާ

ސިޓީ، ބިލް،އަދިތ  އެހެނިހެން ތަކެތި ބަލައިގަތުން.

2020،އެޕްރީލް 16،14،12

10:30 ން 12:30 އަށް

ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަން/އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ ކަސްޓަމަރ ސަރވިސްގެ 4 ވަނަ ފަންގިފިލާ

ޕްރޮކިއުމަންޓާގުޅޭ މަސައްކަތްތައް.

ޖެމްސް ބޭނުންކުރާ އިދާރާތަކުން ޖެމްސް މެދުވެރިކޮށް ސިޓީއާއި ތަކެތި ފޮނުއްވުމަށާއި އަދި ޢާއްމު ފަރާތްތަކުން ފޮނުއްވާ ސިޓީއާއި އެހެނިހެން ތަކެތި [email protected] މެއިލް ފޮނުއްވުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ.

 

ވީމާ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 

                              18 ޝަޢުބާން 1441

11 އޭޕްރިލް 2020
ހޯދާ