މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މާލޭގެ ބައެއްމަގުތައް އެއްކޮޅަށްދުއްވާ މަގުތަކެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސުން

މާލޭގެ ބައެއްމަގުތައް އެއްކޮޅަށް ދުއްވާ މަގުތަކެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސުން

 ތިރީގައިވާ މަގުތަށް 08 އޭޕްރިލް 2020 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެއްކޮޅަށް ދުއްވާ މަގުތަކެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސި ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

  1. ތަރާނާ ގޯޅި: (357 ނަންބަރު ކޮށްޓާއި އިންވެގެން އޮންނަ ގޯޅި) އުތުރުން ދެކުނަށް ދުއްވާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން.
  2. ފަޅުމަތީ މަގު: މަގުގެ އެއްބައިކަމުގައިވާ ރެހެންދި ހިނގުމުން ފެށިގެން ތަރާނާ ގޯޅި އާއި ހަމައަށް އޮތްބައި. ހުޅަނގުން އިރަށް. ދުއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން.

ވީމާ، މިކަން އާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 

                                  16 ޝަޢުބާން 1441

09 އޭޕްރިލް 2020
ހޯދާ