ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
އީ.އައި.އޭ ކޮންސަލްޓެންސީ އަށް ޕްރޮޕޯސަލް / ކޯޓޭޝަން ހޯދުން

ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

                                                                  ނަމްބަރު: RDC-IUL/PROC/2020-29

  

 

އީ.އައި.އޭ ކޮންސަލްޓެންސީ އަށް ޕްރޮޕޯސަލް / ކޯޓޭޝަން ހޯދުން

 

މި ކޯޕަރޭޝަންގެ ނަންބަރު: RDC-IUL/PROC/2020-26 އިޢުލާން އާއި ގުޅިގެން ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅުމަށް އެކަށީގެންވާ ތަރުހީބެއް ލިބިފައި ނުވާތީ އެ އިޢުލާން ބާތިލްކޮށް އަލުން ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ.                          

 

                           މި ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގެ ދަށުން ށ.މިލަންދޫ އަދި އދ.މާމިގިލީގައި ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައވާ މަގުތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެނަދިއުމަށް ހަދަން ބޭނުންވާ "އެންވައިރޮމެންޓަލް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމަންޓް" (އީ.އައި.އޭ) އަށް ކޮންސަލްޓަންސީ ހިދުމަތް ބޭނުންވެއެވެ. މި މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް މި އިޢުލާން އާއި އެޓޭޗް ކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.

                            ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 14 އޭޕްރިލް 2020 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 14:00 މި އޮފީހަށް ހާޒިރުވެ ޕްރޮޕޯސަލް / ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މިދުވަހަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއް ކަމުގައި ވިޔަސް، ޕްރޮޕޯސަލް ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަން އަންގަމެވެ. މިކަމާގުޅޭ ގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވެލައްވާނަމަ ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. ޕްރޮޕޯސަލް / ކޯޓޭޝަން ހުށަހަޅަންވާނީ މި ކޯޕަރޭޝަންގެ މައި އޮފީހަށެވެ.

 

                            ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

                            އެމް އެސް އެލް ބިލްޑިންގް، އޯކިޑު މަގު

                            މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

                            ފޯން ނަންބަރު: 9912020

                            މެއިލް : [email protected]

09 އޭޕްރިލް 2020
ހޯދާ