ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ތިނަދޫގައި ޤާއިމް ކުރާ އައުޓް ޑޯރ ޖިމްގެ ގްރައުންޑް ވޯރކްސްގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން:

އިޢުލާން

ތިނަދޫގައި ޤާއިމް ކުރާ އައުޓް ޑޯރ ޖިމްގެ ގްރައުންޑް ވޯރކްސްގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން:

 ތިނަދޫ ބަރާސީލު އަވަށު ކުޅިވަރު ޕާރކުގެ އިރުން އޮތް ބިމުގައި ޤާއިމް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އައުޓް ޑޯރ ޖިމްގެ ގްރައުންޑް ވޯރކްސްގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް  މިއިދާރާއިން ދޭ ކުރެހުމާއި މަޢްލޫމާތު ކަރުދާހުގައިވާ ގޮތަށް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި އިދާރާއަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު ކަނޑައެޅިފައިވާ ސުންގަޑިއަށް މި އިދާރާއަށް އަންދާސީ ޙިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

ތާރީޚް

ދުވަސް

ގަޑި

ތަން

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

 09 އޭޕްރީލް 2020

ބުރާސްފަތި 

13:30 (މެންދުރު)

ގދ. ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން

16 އޭޕްރީލް 2020

ބުރާސްފަތި     

13:30 (މެންދުރު)

ގދ. ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

     

      މި މަސައްކަތަށް އަންދާސީ ޙިސާބު ހުށަހެޅުއްވޭނީ، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ދެންނެވިފައިވާ ދުވަހުގެ އެގަޑިއަށް ޙާޟިރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވާ (މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓްގައި ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ) ފަރާތްތަކަށެވެ. މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތް ހޮވުމަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހެއް، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިގެންނަވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެވެ. 

02 އޭޕްރިލް 2020
ހޯދާ