މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕާކްކޮށްފައިވާ ވެހިކަލްތައް ނެގުމާއި ބެހޭ

 

ޕާކްކޮށްފައިވާ ވެހިކަލްތައް ނެގުމާއި ބެހޭ

            ހެންވޭރު ކާނިވާ ޞަރަހައްދުގައި ޕާކިންގ ޒޯނެއް ހެދުމަށްޓަކައި، އެސަރަޙައްދުގައި މިހާރު  ޕާކުކޮށްހުރި 4ފުރޮޅުލީ އުޅަންދުތައް ބަހައްޓާފައިވާ ފަރާތްތަކުން 08 އޭޕްރީލް 2020ވާ (ބުދަ) ދުވަހުގެ އިރުއޮއްސި 6:00 ގެ ކުރިން މިތަކެތި ނަގައި މިސަރަޙައްދު ހުސްކޮށްދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

            ވީމާ، މިކަން އާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާނުކުރީމެވެ.  

       

 

07 ޝައުބާން  1441

 

 

31 މާރިޗު 2020
ހޯދާ