ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސިއްތިފަންނު ކުނިކަހައި ސާފުކުރުން

ނިލަންދޫ ސިއްތިފަންނު ކުނިކަހައި ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ކުނިކަހައި ސާފުކުރާ ފަރާތަކަށް އެތަނުގައި ހުރި ރުއްތަކުގެ ތަކެތި ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.

ވީމާ، ނިލަންދޫ ސިއްތި ފަންނު 2020  ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް، ހަފުތާއަކު 2 ދުވަހު ކުނިކަހައި ސާފުކޮށްދޭން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން މިއިދާރާއިން ދޫކުރާ "އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމު" ފުރިހަމަކުރައްވައި 2020 އެޕްރީލް 07 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިއިދާރާއަށް ފޯމް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ގަޑިޖެހުމަށް ފަހު ހުށަހަޅާ ލިއުންތައް ބަލައެއްނުގަނެވޭނެއެވެ.

"އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމު، މިއިދާރާއިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. އަދި މިއިދާރާގެ ވެބްސައިޓާއި ފޭސްބުކް ޕޭޖުންވެސް އެ ލިއުންތައް ނެގެން ހުންނާނެއެވެ.

04 ޝަޢުބާން 1441

28 މާރިޗް  2020

28 މާރިޗު 2020
ހޯދާ