މުލަކަތޮޅު މުލަކު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މުލަކު ހެލްތް ސެންޓަރުގެ އެކްޓެޝަން އިމާރާތުގެ މަސައްކަތަށް ބީލަން ހުށައެޅުމަށް މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

ކޮވިޑް-19 ރޯގާއާއި ގުޅިގެން  19 މާރިޗު 2020 އިން 26 މާރިޗު 2020 ގެ ނިޔަލަށް ސަރުކާރު ބަންދުކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމެވުމާއި ގުޅިގެން މިކައުންސިލުގެ ނަންބަރު (IUL)364-B/364/2020/12 އިޢުލާނުގައި ބިޑްހުށަހެޅުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތާރީޚަށް މިދަންނަވާ ބަދަލު ގެނެވިފައިވާ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

އަންދާސީ  ހިސާބު ހުށައެޅުން 05 އޭޕްރީލް 2020 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 13:00ގައި  ކައުންސިލް އިދާރާގެ މީޓިންގ ރޫމްގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. 

ވީމާ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

     

25 މާރިޗު 2020
ހޯދާ