ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދެއްވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދެއްވަދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތުގެ ބިޑް ހުށަހަޅާ ތާރީޙް ބަދަލުކުރުމާގުޅޭ

އިޢުލާން

 

ދެއްވަދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތުގެ ބިޑް ހުށަހަޅާ ތާރީޙް ބަދަލުކުރުމާގުޅޭ

 

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން 19 މާރިޗް އިން 26 މާރިޗްގެ ނިޔަލަށް ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްޙޫރިއްޔާ ނިންމެވުމާއި ގުޅިގެން، މިއިދާރާގެ ނަންބަރ 411-B/IUL/2020/10 (08 މާރިޗް 2020) ގއ.ދެއްވަދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް ކުރުމާބެހޭ އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހެޅުން 05 އެޕްރީލް 2020 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 11.00 އަށް ބަދަލުކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

 

 

               މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

                        23  ރަޖަބް  1441 

                        18  މާރިޗް  2020         

18 މާރިޗު 2020
ހޯދާ