ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޮވިޑް-19 ރޯގާއާއި ގުޅިގެން އެއަރޕޯޓަށާއި، ލޯކަލް ބަނދަރަށް މީހުން އެއްވެ ނޫޅުމަށް އެންގުން

  ކޮވިޑް-19 ރޯގާއާއި ގުޅިގެން ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިޢުލާންކޮށްފައިވާ މިދަނޑިވަޅުގައި ގިނަމީހުން އެއްތަނަކަށް އެއްވެ އުޅުމަކީ މި ބަލި ފެތުރުމަށް މަގުފަހިވާ ކަމަކަށްވާތީ  ކޮވިޑް-19  ރޯގާއާއި ގުޅިގެން ކުޅުދުއްފުށީގައި އުފައްދާފައިވާ ޓާސްކުފޯސްގެ އިރުޝާދުގެމަތިން ކުޅުދުއްފުށީ އެއަރޕޯޓަށާއި، ލޯކަލް ބަނދަރަށް ލަފާފުރާ ވަގުތުތަކުގައި މީހުން އެއްވެ ނޫޅުމަށް އިލްތިމާސްކުރަމެވެ.

           މިފަދަ ކަންކަމުގައި އާންމުންގެ ފަރާތުން ލިބޭ އެއްބާރުލުން ފާހަގަކޮށް މިފުރުސަތުގައި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

20 މާރިޗު 2020
ހޯދާ