ގދ.ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޮވިޑް-19ގެ ޙާލަތު ރަނގަޅުވަންދެން ނުރަސްމީގަޑި އާއި ގޭގައި ކުރާ ކާވެނީގެ ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލުމަށް

ކޮވިޑް-19 ގެ ޙާލަތު ރަނގަޅުވަންދެން، ނުރަސްމީ ގަޑިއާއި ގޭގައިކުރާ ކައިވެނިތައް ހުއްޓާލުމަށް.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ސިއްޙީ ކުއްލިނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާންކޮށްފައިވުމާއި ގުޅިގެން، ޙާލަތު ރަނގަޅުވަންދެން، މިކޯޓުން ޚިދުމަތް ހޯއްދަވާ ފަރާތްތަކާއި ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ކޯޓުން ބޭރުގައާއި ނުރަސްމީގަޑީގައި ކުރާ ކާވެނިތައް ކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލުމަށް ނިންމާ ފައިވާތީ، މިކަން އާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާންކުރަމެވެ.

19 މާރިޗު 2020
ހޯދާ