ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ތ. ވޭމަންޑޫ އިންޖީނުގޭގެ ޑެގްރޫމް ބޮޑުކުރުމާއި، ޗިމްނީ، ވޯކްޝޮޕް، ސްޓޯރ އަދި ޕޭންޓްރީ ޢިމާރާތް ކުރުމާއިގުޅޭ:

ނަންބަރު: FNK-I/IUL/2020/075

އިސްލާހް - 01

އިޢުލާން

ތ. ވޭމަންޑޫ އިންޖީނުގޭގެ ޑެގްރޫމް ބޮޑުކުރުމާއި، ޗިމްނީ، ވޯކްޝޮޕް، ސްޓޯރ އަދި ޕޭންޓްރީ ޢިމާރާތް ކުރުމާއިގުޅޭ:

     މިހާރު ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ރޯގާއާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން އަޅަމުންގެންދާ ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ދަށުން، މި ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނާއި، ކުންފުންޏާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި މި ކުންފުނިން ދަނީ ގިނަގުނަ ފިޔަފަޅުތަކެށް އަޅަމުންނެވެ.

      ވީމާ، މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚް ވަނީ ތިރީގައިވާ ތާވަލާއި އެއްގޮތަށް ބަދަލުގެނެވިފައެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން އޮއްނާނީ މި ކުންފުނީގެ ހެޑް އޮފީސް (ޕޯރޓް ކޮމްޕްލެކްސް ބިލްޑިންގ، 7 ވަނަ ފަންގިފިލާ)ގައެވެ.

 

ތާރީޚް

ވަގުތު

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން

05 އެޕްރީލް 2020

10:00 ހެނދުނު

 

ނޯޓް: ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބާއި ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހެޅޭ އަންދާސީ ހިސާބުތައް އަދި މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ދޫކުރެވޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަނާޅާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. އަދި ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ވެސް އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބާޠިލް ކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު މި ކުންފުންޏަށް ލިބިގެންވެއެެވެ. މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށް އީމެއިލް ކުރައްވާނީ[email protected] އަށެވެ.

 

18 މާރިޗު 2020

19 މާރިޗު 2020
ހޯދާ