ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ތިނަދޫ މިސްކިތްތަކުގެ އާބާތުރާ ފިލުވުމަށް ބޭނުންވާ ތިރީގައިމިވާ ތަކެތި ހޯދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިއިދާރާއިން ކުރި ނަންބަރ (IUL)415/415/2020/25 ) 20 ފެބްރުއަރީ 2020) ގެ އިޢުލާނަށް އެކަށިގެންވާ ތަރުޙީބެއް ލިބިފައި ނުވާތީވެ އެއިޢުލާން ބާޠިލްކޮށްއަލުން އިއުލާންކުރަމެވެ.

އިޢުލާން

 ތިނަދޫ މިސްކިތްތަކުގެ އާބާތުރާ ފިލުވުމަށް ބޭނުންވާ ތިރީގައިމިވާ ތަކެތި ހޯދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިއިދާރާއިން ކުރި ނަންބަރ (IUL)415/415/2020/25  )20 ފެބްރުއަރީ 2020) ގެ އިޢުލާނަށް އެކަށިގެންވާ ތަރުޙީބެއް ލިބިފައި ނުވާތީވެ އެއިޢުލާން ބާޠިލްކޮށްއަލުން އިއުލާންކުރަމެވެ.   

 ތިނަދޫ މިސްކިތްތަކުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުމަށް ބޭނުންވާ ތިރީގައިމިވާ ތަކެތި ހޯދައިދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއެވެ.

 

އަދަދު

ތަފްސީލް

އަދަދު

ތަފްސީލް

05

ފާޓާ ހުދުކުލަ ބޮޑު 20  ލ (މޮޅު)    

15

 ސީލިންގ ފަންކާ 1400 އެމް އެމް   

05

ފާޓާ ކުލަ ބޮޑު 20  ލ (މޮޅު) 2 ކުލައަކުން   (ކްރީމް ނުވަތަ ޕީޗް)

5

ސީލިންގ ފަންކާ 1200 އެމް އެމް    

15

ދަޅު ދަވާދު 1ލ (ފެހި) މޮޅު

5

ސްޓޭންޑް ފަންކާ(ބޮޑު)

20

ރޯލްފިހި (ބޮޑު) 6"

150

ފޫޓު ކާޕެޓް (ފެހިކުލަ،ފެހިކުލަ ނުލިބޭނަމަ ރަތްނުވަތަ ނޫ)                        

20

ރޯލްފިހި (ކުޑަ) 3"

5

ލެޑް މާކަރީ (ފެހި ކުލަ)           

15

އަތުފިހި 2"

150

އެނާރޖީ ސޭވިންގ ލައިޓް 20  W   

15

އަތުފިހި 1"

50

އެނާރޖީ ސޭވިންގ ލައިޓް 40 W

10

އިސްކަރާބު 3"

50

އެނާރޖީ ސޭވިންގ ލައިޓް 20 W(ކުދި)

50

ފައިފުހި (މިސްކިތު އެތެރޭގައި އަޅާ)

50

 ލައިޓް ހޯލްޑަރ (ކުދި)           

20

ފައިފުހި (ރަބަރު)                

50

ހޯލްޑަރ (ތްރެޑް)               

07

ޕިން މައިކް

03

ޖޯޑު ސްޕީކަރ

10

މައިކް (ވަޔަރޑް)

03

ވެކިއުމް ކާޕެޓް ކްލީނަރ 200W (heavy duty)

03

މައިކް ސްޓޭންޑް

06

ލޯޑް ސްޕީކަރ (ބޮޑު) 100w

300

ފޫޓް ސްޕީކަރު ނަރު

 

 

 

 

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި އިދާރާއަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު ކަނޑައެޅިފައިވާ ސުންގަޑިއަށް މި އިދާރާ އަށް އަންދާސީ ޙިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

 

ތާރީޚް

ދުވަސް

ގަޑި

ތަން

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

22 މާރިޗު 2020    

އާދިއްތަ

13:30 (މެންދުރު)

ގދ. ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުން

26 މާރިޗު  2020

ބުރާސްފަތި    

13:30 (މެންދުރު) 

ގދ. ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

     

މި މަސައްކަތަށް އަންދާސީ ޙިސާބާއި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުއްވޭނީ، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ދެންނެވިފައިވާ ދުވަހުގެ އެގަޑިއަށް ޙާޟިރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތްތައް ހޮވުމަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހެއް، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިގެންނަވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެވެ.      

16 މާރިޗު 2020
ހޯދާ