ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ "މަރިޔާޒުގެ" ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި ބެހޭ

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ "މަރިޔާޒުގެ" ކިޔާ ގޯއްޗަށް ހަދައިދެވިފައިވާ ނަންބަރ (R-3)90/2009 އ (18.10.2009) ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން ވަނީ މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ މިދެންނެވި މަރިޔާޒުގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 31 މާރޗް 2020 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.

18 މާރިޗު 2020
ހޯދާ