މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
Announcement

 

                                   ނަންބަރު:   (IUL)MMPRC-PRO/1/2020/11   

އިޢުލާން

 

މި ކޯޕަރޭޝަނުންގެ ނަންބަރު (IUL)MMPRC-PRO/1/2020/9  (12 މާރިޗު 2020) އިއުލާނާއި ގުޅިގެން ދަންނަވަމެވެ.

 

މި ހިނގާ މާރިޗު މަހުގެ 19 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއް ކަމުގައި ކަނޑައެޅުމާއި ގުޅިގެން މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ އިޢުލާނުގައިވާ މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުގުވެރިވެ ބިޑް ރެޖިސްޓާރ ކުރެއްވި ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުއްވުން 2020 މާރިޗު 29 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 އަށް، ބަދަލުކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި އަންގައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

 

   ބިޑް ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރަށްވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

 

 

 

 

                                          23 ރަޖަބް 1441ހ.

                                           18 މާރިޗު 2020މ

 

 

 

18 މާރިޗު 2020
ހޯދާ