މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މިސްކިތްތައް މަރާމާތު ކުރުމުގެ ބިޑު ހުށަހެޅުން ލަސްކުރުމާއި ގުޅޭ

އިޢުލާން

 

 

 

މިސްކިތްތައް މަރާމާތު ކުރުމުގެ ބިޑު ހުށަހެޅުން ލަސްކުރުމާއި ގުޅޭ

 

 

                       ކޮވިޑް 19 (ކްރޯނާ ވައިރަސް) އާއި ގުޅިގެން 19 މާރިޗު 2020 ން 26 މާރިޗު 2020 ށް ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސް ތަކެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސުމާއި ގުޅިގެން، ތިރީގައި މިދަންނަވާ އިޢުލާނު ތަކުގެ ބިޑު ހުށަހެޅުން ވަނީ ލަސްކުރެވިފައެވެ.

 

#

 

އިޢުލާނު

ބިޑް ހުށަހެޅުން ދެން އޮންނާނެ

އިޢުލާނު ނަންބަރު

ތާރީޙް

ތާރީޙް

ގަޑި

ތަން

1

(IUL)309-ESM/309/2020/21

2020/03/04

2020/03/30

10:15

އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

2

(IUL)309-ESM/309/2020/22

2020/03/04

2020/03/30

10:45

 

                        މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ ރަސްމީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެންދުނު 09:00 ން މެންދުރުފަހު 2:00 އާ ދެމެދު މިއިދާރާގެ ނަމްބަރު 6580028 ފޯނަށެވެ.

                      ވީމާ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.  

                          23 ރަޖަބު 1441                                 

                           18 މާރިޗު 2020    

18 މާރިޗު 2020
ހޯދާ