ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މާސްޓަޝެފް މޯލްޑިވްސް ސީޒަން 1 ގެ 'ސުޕަވައިޒިންގ ފުޑް ޕްރޮޑިއުސަރ' އަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

ނަމްބަރު : IUL)PSM-SS/PSM/2020/31)

 

މާސްޓަޝެފް މޯލްޑިވްސް ސީޒަން 1 ގެ 'ސުޕަވައިޒިންގ ފުޑް ޕްރޮޑިއުސަރ' އަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

 

މާސްޓަޝެފް މޯލްޑިވްސް ސީޒަން 1 ޓީމުގައި "ސުޕަވައިޒިންގް ފުޑް ޕްރޮޑިއުސަރެއްގެ" ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފުރުސަތު އާންމުކޮށް ހުޅުވައިލަމެވެ. މި މަޤާމުގެ ޒިންމާއާއި މަސްއޫލިޔަތުގެ އިތުރުން އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތުwww.psm.mv  ވެބްސައިޓްގެ ޑައުންލޯޑްސް އިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

މާސްޓަޝެފް މޯލްޑިވްސް ސީޒަން 1 ގެ "ސުޕަވައިޒިންގް ފުޑް ޕްރޮޑިއުސަރެއްގެ" ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށް، ޕީ އެސް އެމްގެ ހެޑްއޮފީސް ރޭޑިޔޯ ބިލްޑިންގްގެ ރިސެޕްޝަނަށް ސިޓީ ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އީމެއިލްގެ ޒަރިއްޔާއިން ހުށަހަޅުއްވާނަމަ [email protected] އަށް މެއިލްކުރެއްވުން އެދެމެވެ. ސިޓީ ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 16 އޭޕްރީލް 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 16:00 އެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުއްވުމަށް 3000428/3000207 އަށް ގުޅުއްވުން ނުވަތަ [email protected] އަށް މެއިލްކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 

21 ރަޖަބް 1441

16 މާރޗް 2020

17 މާރިޗު 2020
ހޯދާ