ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މާސްޓަޝެފް މޯލްޑިވްސް ސީޒަން 1 ޖަޖުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފުރުސަތު އާންމުކޮށް ހުޅުވައިލުން

ނަމްބަރު : IUL)PSM-SS/PSM/2020/32)

 

މާސްޓަޝެފް މޯލްޑިވްސް ސީޒަން 1 ގެ ޖަޖުންނަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

 

މާސްޓަޝެފް މޯލްޑިވްސް ސީޒަން 1 ޖަޖުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފުރުސަތު އާންމުކޮށް ހުޅުވައިލަމެވެ.

މި މަޤާމުގެ ޒިންމާއާއި މަސްއޫލިޔަތުގެ އިތުރުން އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު www.psm.mv  ވެބްސައިޓްގެ ޑައުންލޯޑްސް އިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

މާސްޓަޝެފް މޯލްޑިވްސް ސީޒަން 1 ގެ ޖަޖަކަށް ވުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށް، ޕަބްލިކް ސާރވިސް މީޑިއާގެ ހެޑްއޮފީސް ރޭޑިޔޯ ބިލްޑިންގްގެ ރިސެޕްޝަނަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އީމެއިލްގެ ޒަރިއްޔާއިން ހުށަހަޅުއްވާނަމަ [email protected] އަށް މެއިލްކުރެއްވުން އެދެމެވެ. ސިޓީ ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 16 އޭޕްރީލް 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 16:00 އެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުއްވުމަށް 3000428/3000207 އަށް ގުޅުއްވުން ނުވަތަ [email protected] އަށް މެއިލްކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 

21 ރަޖަބް 1441

16 މާރޗް 2020

17 މާރިޗު 2020
ހޯދާ