މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަލިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މިސްކިތްތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތިހޯދުން

 

އިޢުލާން

 

މިސްކިތްތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތިހޯދުން

 

    މިރަށުގައިހުރި 6 މިސްކިތަށް ފޮޅާސާފްކުރުމަށް 01 އަހަރު ދުވަހަށް  ބޭނުންވާ ތަކެތި   ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

          ވުމާއިއެކު  މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ކަމާއިގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްބާއްވާ ބައްދަލުވުން (ފްރީބިޑްމީޓިންގ) 19 މާރިޗް 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު 11:00 ގައި އަލިފުށި ކައުންސިލް އިދާރާގައި އޮންނާނެއެވެ. އަދި މި މައުލޫމާތު އާއި ގުޅިގެން ހުށައަޅަންޖެހޭ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުންއޮންނާނީ 24 މާރިޗް 2020 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި އަލިފުށި ކައުންސިލް އިދާރާގައެވެ.

 

                  ވީމާ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާންކުރީމެވެ.

                  16 މާރިޗް  2020 

16 މާރިޗު 2020
ހޯދާ