ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނީލަން ކިއުން

ފުވައްމުލަކު ދިގުވާނޑު އަލުމަސްގޯޅި އާއި އިންވެގެން އޮތް އެކްރީ ގޯތީގެ އިރުމަތީފަރާތުގައި ނަންބަރ 1,2,3,4 ޖަހާފައިވާ އަނބުގަސްތަކުގެ  ނީލަންކިޔުން 24 މަރިޗު 2020 (އަންގާރަ) ދުވަހު 9:00 ގައި އެބިމުގައި އޮންނާނެއެވެ.

ވީމާ މިނީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 24 މަރިޗު 2020  ވަނަ ދުވަހު 9:00 އަށް  އެބިމަށް ވަޑައިގެން ނީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދައުވަތު އަރުވަމެވެ. ނީލަންނަންގަވާ ފަރާތްތަކުން 25 މަރިޗު 2020  ދުވަހު 12:00 ގެކުރިން ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފައިސާ ދައްކަވަންވާނެއެވެ. އަދި 29 މަރިޗު 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ އިރުއޮއްސުމުގެ ކުރިން އަނބުގަސްތައް ކަޑައި ހުރިހާ ބައިތަކެއް އެތަނުން ނަންގަވަން ވާނެއެވެ. މުއްދަތު ހަމަވާއިރު ނުނަންގަވާ ހުންނަ ތަކެތި އެއީ ބޭނުންނެއްތަކެތި ކަމުގައި ބަލާ އުކާލެވޭނެއެވެ.

16 މާރިޗު 2020
ހޯދާ