ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކުލާސްރޫމެއް ސައުންޑްޕްރޫފް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާންގެ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

       އިޢުލާން

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކުލާސްރޫމެއް ސައުންޑްޕްރޫފް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާންގެ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

 

 

މި ޔުނިވަރސިޓީގެ ނަންބަރު : (IUL)170-PR/170/2020/30  (08 މާރިޗް 2020) އިޢުލާނާއި ގުޅޭގޮތުން ދަންނަވަމެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކުލާސްރޫމެއް ސައުންޑްޕްރޫފް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ޢިއުލާނުގައި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ ތާރީޚަކީ 19 މާރިޗް 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11.00 ކަމަށް ބަޔާން ކުރެވިފައިވީ ނަމަވެސް އެމުއްދަތު ބަދަލުކޮށް، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ މުއްދަތު އިތުރުކުރާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފީމެވެ. މިގޮތުން މިހާރު އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ ތާރީޚަކީ، 26 މާރިޗް 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 އެވެ.

 ވީމާ، މިކަން އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކާ އިޢްލާން ކުރީމެވެ.

     

މި ކަމާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވެލައްވާނަމަ ޓެލެފޯނު ނަންބަރު:    3022120/3022115 އަށް ރަސްމީ ގަޑީގައި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. ނުވަތަ [email protected]  އަށް މެއިލްކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

15 މާރިޗު 2020
ހޯދާ