ކަމަދޫ މަދަރުސާ، ބ. ކަމަދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިސްވެރިޔާ ހުންނަވާނެ ގެޔެއް ކުއްޔަށް ހިފުން

ސްކޫލްގެ އިސްވެރިޔާ ހުންނާނެ ގެޔެއް ކުއްޔަށް ހިފުމާގުޅޭ

 

  • މި ސްކޫލްގެ އިސްވެރިޔާ ހުންނެވުމަށް 2 ވަނަ ފަހަރަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނަށް އިޖާބަދީ ހުށައަޅާފައިވާ ބިޑް ޑޮކިއުމެންޓްއަކީ ސްކޫލުން މައުލޫމާތު ދެއްވާފައިވާ ގޮތަށް ހުށައަޅުއްވާފައިވާ ބިޑް ޑޮކިއުމެންޓްއަކަށް ނުވާތީ އަލުން އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލީމެވެ.  
  • މިޕްރޮޖެކްޓްގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 15 މާރިޗު 2020 ން 18 މާރިޗު 2020 ށް ބަންދުނޫން ދުވަސްތަކުގެ 8:00 އިން 13:00 އަށް ނަންނޯޓް ކުރެއްވުމަށް ދެންނެވީމެވެ. ބީލަން ހުށަހެޅޭނީ މިމުއްދަތުގައި ނަންނޯޓް ކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
  • މިޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 18 މާރިޗު 2020 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ.
  • ބިޑް ހުށަހެޅުމާއި ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ 22 މާރިޗު 2020 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި މިސްކޫލްގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ލެބްގައެވެ.
  • މިޕްރޮޖެކްޓާގުޅޭ ބީލަން ފޮތް މިއިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
  • ނަންނޯޓް ކުރުމާއި، އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

 

ކަމަދޫ ސްކޫލް

ބ. ކަމަދޫ/ ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން:  6600015

އީ-މެއިލް: [email protected]

 

20 ރަޖަބު 1441

15 މާރިޗު 2020

15 މާރިޗު 2020
ހޯދާ