ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓާއި ގުޅޭ

  ބަނދަރު ބޮޑުކުރުމަށްޓަކައި ކަޑަ ޖެހިފައިވާ ހިސާބުގައި ހުރި ރުއްގަހުގެ ތަފްސީލް ކައުންސިލަށް ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ، މިސަޙައްދުގައި ހުރި ރުއްގަހުގެ ވެރިން، 16 މާރޗް 2020 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން ކައުންސިލަށް ލިޔުމުން އެންގެވުން އެދެމެވެ.

ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި ޢިއުލާން ކުރީމެވެ.

11 މާރިޗު 2020
ހޯދާ