ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕޮރޭޝަންގެ ބޭނުމަށް ހެވީ ވެހިކަލް ކުއްޔަށް ހިފުމާއި ބެހޭ

ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

                                                          ނަމްބަރު: RDC-IUL/PROC/2020-18

  

ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕޮރޭޝަންގެ ބޭނުމަށް ހެވީ ވެހިކަލް ކުއްޔަށް ހިފުމާއި ބެހޭ

 

މި ކޯޕަރޭޝަންގެ ބޭނުމަށް 5 (ފަހެއް) ޓަނުގެ ޑަމްޕް ޓްރަކް އެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބޭނުން ވެއެވެ. ތަފްސީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

Quantity required

Unit

Item Description

#

1

NOS

Dump truck (5 Ton) Rental charges

For 1 month (including Fridays)

Working Hours: 10 hours per day

-       If 10 hours cannot be completed on a day due to any issue, remaining hours should be completed on other days.

 

-       A rate should be specified for hours exceeding 10 hours on a working day.

 

 

-       Operator should be provided.

 

-       Diesel will be provided by RDC.

 

-       PO may be cancelled if service is discontinued for more than 4 hours.

 

1

 

                            ވީމާ، މިހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން، 15 މާރިޗު 2020 (އާދިއްތަ) ދުވަހުގެ 14:00 އަށް ހާޒިރުވެ ޕްރޮޕޯސަލް / ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މިކަމާގުޅޭ ގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވެލައްވާނަމަ ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. ޕްރޮޕޯސަލް / ކޯޓޭޝަން ހުށަހަޅަންވާނީ މި ކޯޕަރޭޝަންގެ މައި އޮފީހަށެވެ.

              ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

                            އެމް އެސް އެލް ބިލްޑިންގް، އޯކިޑު މަގު

                            މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

                            ފޯން ނަންބަރު: 3339060

                            މެއިލް : [email protected]

                            10 މާރިޗު 2020

 

 

 

10 މާރިޗު 2020
ހޯދާ