ފާދިއްޕޮޅު ހިންނަވަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ހިންނަވަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބައެއް މަރާމާތުކުރާނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ

 

 

ފާދިއްޕޮޅު ހިންނަވަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ހިންނަވަރު، ދިވެހިރާއްޖެ.

އިޢުލާން

 

ހިންނަވަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބައެއް މަރާމާތުކުރާނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ

                 

                 ހިންނަވަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިންދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބައެއް މަރާމާތުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

                މި މަސައްކަތާއި ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލް އިދާރާއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް 11 މާރިޗު 2020ވާ ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 10:00ން މެންދުރުފަހު 14:00އަށް ހިންނަވަރު ކައުންސިލް އިދާރާއިން ލިބެންހުންނާނެއެވެ.

         ވީމާ، އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި މި މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 19 މާރިޗު 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00އަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅުއްވަންވާނީ ބަންދުކޮށްފައިވާ ސިޓީއުރައެއްގައެވެ. ސިޓީއުރައިގެ ބޭރުގައި "ހިންނަވަރު ކައުންސިލް އިދާރާ ޢިމާރާތުގެ ބައެއް މަރާމާތުކުރުމާބެހޭ" މިހެން ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

                މިކަމާބެހޭގޮތުން ގަޑިޖެހުމުގެފަހުން ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯސަލްތަކާއި މަޢުލޫމާތު ޞައްޙަނުވާ ޕްރޮޕޯސަލް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.

                 15 ރަޖަބު 1441

                 10 މާރިޗު 2020

10 މާރިޗު 2020
ހޯދާ