ރެހެންދި ސްކޫލް/ހުޅުމާލެ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްކޫލް ލައިބްރަރީއަށް ފޮތް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުންމަށް

އިޢުލާނު

ބީލަންހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު 2 ވަނަ ފަހަރަށް ހުޅުވާލުން

            މިސްކޫލްގެ ލައިބްރަރީއަށް ފޮތް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި ނަންބަރ (IUL)RS/1/2020/43 އިއުލާން އާއި ގުޅިގެން އެންމެ ފަރާތަކުން ޝައުޤުވެރިކަން ފާހަގަކޮށްފައިވާތީވެ 2 ވަނަ ފަހަރަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

ސްކޫލް ލައިބްރަރީއަށް ފޮތް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުންމަށް

  1. މިސްކޫލުގެ ލައިބްރަރީއަށް ވާހަކަފޮތް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.
  2. މި މިމަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުން  2020 މާރިޗު 16 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި ރެހެންދި ސްކޫލުގެ ފައިސާއާބެހޭބައިގައެވެ. ޕްރީބިޑުމީޓިންގައި ބައިވެރިނުވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭއެވެ.
  3. ބިޑު ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2020 މާރިޗު 22 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 11:00 ގައި މިސްކޫލުގެ ފައިސާއާ ބެހޭބައިގައެވެ.
  4. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ރެހެންދި ސްކޫލް ފައިސާއާބެހޭބައި

ޗަނބޭލީމަގު / ހުޅުމާލެ

ފޯން:  3359902، 3359900

އީ-މެއިލް: [email protected]

ކޮޕީ އީ-މެއިލް: [email protected]

 

10 މާރިޗު 2020
ހޯދާ