މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
6 ވަނަ އިންޓަރސްކޫލް ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތް 2020

                              އިޢުލާން

  މިދުވަސްވަރު ރާއްޖެއިން ހިމަބިހިފެނިފައިވުމާއި އަދި ދުނިޔޭގެ ބައެއް ޤައުމުތަކުގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ރާއްޖެއަށް އައުމާއި ގުޅިގެން ދަރިވަރުން މިބަލިތަކުން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން ކުރައްވާ މަސައްކަތްތަކަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ ގޮތުން، އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން 20 މާރިޗް 2020 ގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  06 ވަނަ އިންޓަރ ސްކޫލް ހޭންޑްބޯޅަ މުބާރާތް ބޭއްވުން ފަސްކުރެވިފައިވާކަން އެންމެހައި ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވާލަމެވެ. ދެން މުބާރާތް އޮންނާނެ ތާރީޚެއް ފަހުން އަންގާނެ ވާހަކަވެސް ދަންނަވަމެވެ.  

  އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް  އެސޯސިއޭޝަން ގެ ނަންބަރ 3000500 ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

09 މާރިޗު 2020
ހޯދާ