ޙާފިޡް އަޙުމަދު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ގެއެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް

ހާފިޒް އަޙުމަދު ސްކޫލް

  ފުވައްމުލައް                      ނަންބަރ(IUL)GS-74/GS-74/2020/13 :   

އިޢުލާން                                                          

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

    މިސްކޫލްގެ އިސްވެރިޔާ ހުންނެވުމަށް 02 ކޮޓަރީގެ ގެއެއް، ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބޭނުންވެގެން ކުރި މި ސްކޫލުގެ

ނަމްބަރ(IUL)GS-74/GS-74/2020/11  އިއުލާނާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން މައުލޫމާތު

ސާފުކުރުމަށް ވަޑައިގެންފައިނުވާތީ، އަލުން އެފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

     ވީމާ، 2 ކޮޓަރީގެ ގެއެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޮތުގެ

މަތިން އަމަލުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.  

 

 

ނަން ނޯޓްކުރުން

10 މާރިޗް 2020 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން 19 މާރިޗް 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ރަސްމީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ 9:00 އިން 13:00 އަށް ސްކޫލް އޮފީހުގައި

މައުލޫމާތު ސާފު ކުރުން

22 މާރިޗް ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:30 ގައި ސްކޫލް އޮފީހުގައި

އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅުން

25 މާރިޗް 2020 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 10:30 ގައި ސްކޫލް އޮފީހުގައި

 

އިތުރު މައުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

  • ހާފިޡް އަޙުމަދު ސްކޫލް
  • ފުވައްމުލައް ސިޓީ
  • ފޯން: 6861989
  • އީ މެއިލް: [email protected]

 

ނަންނޯޓް ނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމުގެ ފުރުޞަތު

ލިބިވަޑައި ނުގަންނަވާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

            09 މާރިޗް 2020    

  

                                         

09 މާރިޗު 2020
ހޯދާ