މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަލިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަލިފުށީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ފެންސް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ޖަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

އިޢުލާން

އަލިފުށީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ފެންސް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ޖަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2020 މާރިޗް 16 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައި މިއިދާރާއިން ބާއްވާ ޕްރީބިޑް މީޓިންގގައި މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު، 2020 މާރިޗް 24 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00ށް މި އިދާރާއަށް ދުރުވެ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ހާޟިރުވާ ފަރާތްތަކަށް މައުލޫމާތު ސާފުކުރެވޭނީ 1 (އެކެއް) ފަރާތައް ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާނުކުރީމެވެ.

09 މާރިޗު 2020
ހޯދާ