ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވީސިއާރު ރެޕިއަރ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސްޕެއަރ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

އިޢުލާން ނަންބަރ

(IUL) PSM-FP/ PSM/2020/34

ޕްރޮކިއުމަންޓް ރިފަރެންސް ނަންބަރ

(PROC-10-20) PSM-ENG /2020/27

 

 

 

 

އިޢުލާން

      ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ދަޢުވަތު

                 

                    މިކުންފުނީގެ އާކައިވް ލައިބްރަރީގައި ބޭނުންކުރާ ވީސިއާރު ރެޕިއަރ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސްޕެއަރ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤްވެރިކަންހުރި ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް މިތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށްއެދި އަގު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

DETAILS

QTY

(Pinch Roller Block Assy (Part no A-6750-223-A

02

(Idle Assy, Y,FF (Part no. X-3646-026-0

06

(Belt Square (Part No 3-672-737-01

05

(Belt, LM (Part No 3-653-387-00

05

               

ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތާގުޅޭގޮތުން ކަމެއްސާފު ކުރަން ބޭނުންވާނަމަ،

 

 • ޕީއެސްއެމްގެ ފަރާތުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ނަންބަރުން އެކަމެއް ސާފުކޮށްދެއްވާނެއެވެ.
 • 9944666 އިބްރާހިމް އާޒިމް

ކޯޓޭޝަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ފުރިހަމަކޮށް ، ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ކޯޓޭޝަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކޯޓޭޝަނުގައި ހުންނަންޖެހޭ އަސާސީ މަޢުލޫމާތު:

 • ·         ކުންފުންޏެއްނަމަ
 • މަސައްކަތުގެ ނުވަތަ ތަކެތީގެ އަގު: ދިވެހި ރުފިޔާއިން: (ތަފްޞީލާއެކު)
 • މުއްދަތު: (މަސައްކަތް ނިންމާނެ މުއްދަތު ނުވަތަ ޑެލިވަރީގެ މުއްދަތު)
 • ކޮންޕެނީ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ:
 • ޖީއެސްޓީ/ ޓެކްސް ރަޖިސްޓްރީ ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ:

 

 • ·         އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ
 • މަސައްކަތުގެ ނުވަތަ ތަކެތީގެ އަގު: ދިވެހި ރުފިޔާއިން: (ތަފްޞީލާއެކު)
 • ޓެކްސްއަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާނަމަ ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ:
 • އައިޑީ ކާޑް ކޮޕީ:
 • ތަޖުރިބާ ލިޔުންތައް:

 

ކޯޓޭޝަން ބާޠިލްވާނެ ޙާލަތްތައް

 • އަސާސީ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވުން
 • ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުގެ ފަހުން ފޮނުވުން.

މަސައްކަތްކޮށްދޭނެއަގު ހުށަހަޅާނެގޮތް:

 • އަގު ހުށަޅަންވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާ އިންނެވެ.
 • ޖީއެސްޓީ ވަކިން އެގެންއޮންނަންވާނެއެވެ.

 

ޕޮއިންޓްދެވޭނެގޮތް

 • މަސައްކަތުގެ ޖުމްލައަގު:      70 ޕޮއިންޓް
 • މަސައްކަތް ނިންމާނެ މުއްދަތު:  20 ޕޮއިންޓް
 • މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާ:       10 ޕޮއިންޓް

ސުންގަޑި:

 • (15 މާރޗް 2020 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 15:00 ގެ ކުރިންނެވެ.

އިވެލުއޭޓްކުރެވޭނެގޮތް:

 • މި މަސައްކަތަށް ކޯޓޭޝަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ކޯޓޭޝަން ތައް މިކުންފުނީގެ އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީއަށް ފޮނުވައި އިވެލުއޭޓްކޮށް ، އެންމެ އެކަށީގެންވާ އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.

މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުން

 • ކޯޓޭޝަންތައް ކޮމެޓީން އިވެލުއޭޓްކޮށް އެންމެ މަތީމާކްސް ލިބޭ ފަރާތާ/ ފަރާތްތަކާ މަސއްކަތް ޙަވާލުކުރެވޭނީ ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ.

މެއިލް އިން އަގު ހުށަހަޅާނަމަ، ހުށަހަޅާނެ މެއިލްއެޑްރެސް:

 

ކޯޓޭޝަން : ބަންދުކޮށްފައިވާ ސިޓީއުރައެއްގައި ފޮނުވާނަމަ،ސިޓީ އުރައިގެ ބޭރުގައި "ސްޕެއަރ ސަޕްލައިކުރުމަށްއެދި" މިހެން ލިޔެ މާފަންނު ރޭޑިޔޯ ބިލްޑިންގ ރިސެޕްޝަން ކައުންޓަރަށް (15 މާރޗް 2020 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 15:00 ގެކުރިން) ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

                    10 ރަޖަބު   1441    

                     05 މާރޗް   2020  

08 މާރިޗު 2020
ހޯދާ