މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަލިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަލިފުށި ރައްޔިތުންގެ ފިހާރަ ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

އިޢުލާން

 

އަލިފުށި ރައްޔިތުންގެ ފިހާރަ ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

            މިއިދާރާގެ ނަންބަރު: (IUL)298/298/2020/14 ޢިއުލާން ބާޠިލްކޮށް އަލުން އެޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ހުޅުވާލަމެވެ.

އަލިފުށި ރައްޔިތުންގެ ފިހާރަ ޢިމާރާތް 10(ދިހައެއް) އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2020 މާރިޗް 12 ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:00ށް މިއިދާރާއިން މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު، 2020 މާރިޗް 19ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:00ށް މި އިދާރާއަށް ދުރުވެ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ހާޟިރުވާ ފަރާތްތަކަށް މައުލޫމާތު ސާފުކުރެވޭނީ 1(އެކެއް) ފަރާތައް ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

މިހެންވެ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާނުކުރީމެވެ.

10  ރަޖަބު  1441

05  މާރިޗް  2020     

05 މާރިޗު 2020
ހޯދާ