ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ތަރާވިޚް ނަމާދު ކުރުމަށް ގެނެވޭ ޚާފިޡްގެ ކެއުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ބެހޭ

ތަރާވިޚް ނަމާދު ކުރުމަށް ގެނެވޭ ޚާފިޡްގެ ކެއުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަ ޖައްސައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ބެހޭ:

 

            1441 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހު ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރުމަށް ގެނެވޭ ޙާފިޡްގެ ކެއުން، ހަމަޖައްސައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ. މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން އެމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ އަގުބަޔާންކޮށް 11 މާރޗް 2020 ވާ (ބުދަ) ދުވަހުގެ 11:00 ށް މިއިދާރާއަށް ދުރުވެ ލިޔުމަކުން ހުށައެޅުން އެދެމެވެ.

            މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

04 މާރިޗު 2020
ހޯދާ