ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއާއިގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

އިޢުލާން

 

ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއާއިގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

 

           ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޯތީގެ ، ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓްރީ ހެއްދުމަށް އެދި މިއިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

           ވީމާ، މިރަޖިސްޓްރީއާއިގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 22 މާރިޗް 2020ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 14:00ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް އެންގެވުން އެދެމެވެ.

#

ގޯތީގެ ނަން:

ވެރިފަރާތުގެ ނަމާއި،އެޑްރެސް

ރަޖިސްޓްރީގެ ބާވަތް:

01

ފަހި

ފަތުޙުﷲ އާދަމް / ދަފްތަރު ނަންބަރ ރސ 4799،މާލެ

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ

           މިހެންވެ މިކަން އާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

02 މާރިޗު 2020
ހޯދާ