ރެހެންދި ސްކޫލް/ހުޅުމާލެ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްކޫލް ލައިބްރަރީއަށް ފޮތް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުންމަށް

އިޢުލާނު

ބީލަންހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

 ސްކޫލް ލައިބްރަރީއަށް ފޮތް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުންމަށް

  1. މިސްކޫލުގެ ލައިބްރަރީއަށް ވާހަކަފޮތް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.
  2. މ މިމަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުން  2020 މާރިޗު 9 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި ރެހެންދި ސްކޫލުގެ ފައިސާއާބެހޭބައިގައެވެ. ޕްރީބިޑުމީޓިންގައި ބައިވެރިނުވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭއެވެ.
  3. ބިޑު ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2020 މާރިޗު 15 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 11:00 ގައި މިސްކޫލުގެ ފައިސާއާ ބެހޭބައިގައެވެ.
  4. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ރެހެންދި ސްކޫލް ފައިސާއާބެހޭބައި

ޗަނބޭލީމަގު / ހުޅުމާލެ

ފޯން:  3359902، 3359900

އީ-މެއިލް: [email protected]

ކޮޕީ އީ-މެއިލް: [email protected]

02 މާރިޗު 2020
ހޯދާ