ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަކެތި ހޯދުމަށް ކުރި ނަންބަރ IUL) 415/415/2020/21)( 12 ފެބްރުއަރީ 2020) ގެ އިޢުލާނަށް އެކަށިގެންވާ ޠަރުޙީބެއް ލިބިފައި ނުވާތީވެ އެޢިއުލާން ބާޠިލް ކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރުން:

އިޢުލާން

ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަކެތި ހޯދުމަށް ކުރި ނަންބަރ IUL) 415/415/2020/21)(12 ފެބްރުއަރީ 2020) ގެ އިޢުލާނަށް އެކަށިގެންވާ ޠަރުޙީބެއް ލިބިފައި ނުވާތީވެ އެޢިއުލާން ބާޠިލް ކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރުން:   

  • 1 ލެޕްޓޮޕް
  • 10 ޔޫޕީއެސް
  • 1 ޕްރިންޓަރ

 

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި އިދާރާއަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު ކަނޑައެޅިފައިވާ ސުންގަޑިއަށް މި އިދާރާ އަށް އަންދާސީ ޙިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

ތާރީޚް

ދުވަސް

ގަޑި

ތަން

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

05 މާރިޗު  2020

ބުރާސްފަތި 

13:30 (މެންދުރު)

ގދ. ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުން

12 މާރިޗު 2020

ބުރާސްފަތި 

13:30 (މެންދުރު)

ގދ. ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

     

މި މަސައްކަތަށް އަންދާސީ ޙިސާބާއި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުއްވޭނީ، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ދެންނެވިފައިވާ ދުވަހުގެ އެގަޑިއަށް ޙާޟިރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތްތައް ހޮވުމަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހެއް، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިގެންނަވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެވެ.      

27 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ