ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ
ދިވެހިރާއްޖެ
500 ފުޅި ހޯދުމަށް (ފެންބުއިމަށް ބޭނުންކުރާ ޕްލާސްޓިކް ފުޅި)

ނަންބަރ: PSM-PRO/2020/02  

  

ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު  

ތިރީގައި ދެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް 500 ފަސްސަތޭކަ ޕްލާސްޓިކް ފުޅި (ފެންބުއިމަށް ބޭނުންކުރާ) މިކުންފުންޏަށް ގަންނަން ބޭނުންވެއެވެ.                                                   

- 500 ޕްލާސްޓިކް ފުޅި، (އެތެރެ ފެންނަ) 700 އާއި 800 އެމްއެލް އާ ދެމެދު                  

- ދީފައިވާ ނަމޫނާ އާ އެއްގޮތަށް ޕީއެސްއެމް ލޯގޯ ޖަހާފައިވުން ( ނަމޫނާ ފޮޓޯއެއް އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ) 

       

 ކޯޓޭޝަން ހުށަހަޅަންވީ ތާރީޚާއި ގަޑި:

1 މާރޗް 2020 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން

އީމެއިލް:

Email: [email protected]

  

ވީމާ، ދެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތުގައިވާގޮތަށް، މިފުޅިތައް މިކުންފުންޏަށް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ދެވިފައިވާ މެއިލް އަށް ކޯޓޭޝަން މެއިލް ކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ. ކޯޓޭޝަން ފޮނުއްވާއިރު ފުޅީގެ ނަމޫނާ ފޮޓޯއެއް (ކުލަ ފޮޓޯ) އެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 3000369 ނުވަތަ 3000290 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

26 ފެބްރުއަރީ 2020

26 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ