ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކައުންސިލުން ރަައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުމާއި ބެހޭ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު (2010/7) ގެ 110 ވަނަ މާއްދާގައި ރަށުކައުންސިލްތަކުން ކޮންމެ އަހަރަކު ފެބުރުއަރީއާއި ޖުލައި މަހު ރައްޔިތުންނަށް އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ބައްދަލުވުން ބާއްވަން ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.

ވީމާ، މިކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުން 29 ފެބްރުއަރީ 2020 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ 21:00 ގައި ކައުންސިލް އިދާރާގެ ގޯތި ތެރޭގައި އޮންނާނެއެވެ. 

 

ވިމާ، މިބައްދަލުވުމަށް އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް ދައުވަތު އަރުވަމެވެ.

25 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ