ޙާފިޡް އަޙުމަދު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ގެއެއް ކުއްޔަށް ހިފުމާއި ގުޅޭ

 

 

ހާފިޒް އަޙުމަދު ސްކޫލް

  ފުވައްމުލައް                     ނަންބަރ(IUL)GS-74/GS-74/2020/11    

                          އިޢުލާން

 

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

  

   މިސްކޫލްގެ އިސްވެރިޔާ ހުންނެވުމަށް 02 ކޮޓަރީގެ ގެއެއް، ކުއްޔަށް ހިފުމަށް

ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

     ވީމާ،02 ކޮޓަރީގެ ގެއެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ

ގޮތުގެ މަތިން އަމަލު ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 

 

ނަން ނޯޓްކުރުން

25 ފެބްރުއަރީ 2020 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން 04 މާރިޗް 2020 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ރަސްމީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ 9:00 އިން 13:00 އަށް ސްކޫލް އޮފީހުގައި

މައުލޫމާތު ސާފު ކުރުން

08 މާރިޗް ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:30 ގައި ސްކޫލް އޮފީހުގައި

އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅުން

10 ފެބްރުއަރީ 2020 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 10:30 ގައި ސްކޫލް އޮފީހުގައި

 

ނަންނޯޓް ނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ

ވަޑައިގަތުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިވަޑައި ނުގަންނަވާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

             24 ފެބްރުއަރީ 2020      

 

 

                                   މުޙައްމަދު ސިރާޖް

                                    ޕްރިންސިޕަލް

                    

24 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ