ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ
ދިވެހިރާއްޖެ
2 ޑްރާމާ ސިލްސިލާ (13 އެޕިސޯޑްގެ) ގަތުމަށް

މި އިޢުލާންވަނީ 25 ފެބުރުވަރީ 2020 0905 ގައި ބާތިލް ކުރެވިފައެވެ.


އިޢުލާން ނަންބަރ

(IUL) PSM-FP/ PSM/2020/24

ޕްރޮކިއުމަންޓް ރިފަރެންސް ނަންބަރ

(PROC-06-20) PSM-TV-Pro /2019/220,221

 

 

 

އިޢުލާން

 ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ދަޢުވަތު

                         ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ އަށް ބޭނުންވާ 2 (ދޭއް) ޑްރާމާ ސިލްސިލާ  (13 އެޕިސޯޑްގެ) ގަންނަން ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު ނަންބަރ : (IUL) PSM-FP/ PSM/2019/7  އިޢުލާނާގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު ޕްރޮޕޯސަލްގައިވާ އަގު އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން އެއިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް، ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު 3 ވަނަ ފަހަރަށް ހުޅުވާލަމެވެ.

                        ވީމާ، މިކުންފުނިންދޭ މަޢުލޫމާތާއެއްގޮތަށް މިޑްރާމާތައް ތައްޔާރުކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރި ވެލައްވާ ފަރާތް ތަކުން މިކުންފުނިން ބާއްވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް ޕީ.އެސް.އެމްގެ  ހެޑްއޮފީސް (ރޭޑިއޯ ބިލްޑިންގ) އަށް  27 ޖެނުއަރީ 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 އަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 03 މާރޗް 2020 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް ޕީ.އެސް.އެމް ހެޑްއޮފީސް (ރޭޑިއޯބިލްޑިންގ) އަށް ޙާޟިރުވެ ވަޑައިގެން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

                        ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅުއްވާއިރު މިކަމަށް ބާއްވާ މަޢުލޫމާތުދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ދޫކުރާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައިވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ފުރިހަމަކުރައްވައި ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި މަޢުލޫމާތުދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ ޕްރޮޕޯސަލް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.

29 ޖުމާދުލްއާޚިރާ 1441                                 

23 ފެބްރުއަރީ    2020                                 

23 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ