ކަމަދޫ މަދަރުސާ، ބ. ކަމަދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިސްވެރިޔާ ހުންނަވާނެ ގެޔެއްކުއްޔަށް ހިފުން

ސްކޫލްގެ އިސްވެރިޔާ ހުންނާނެ ގެޔެއް ކުއްޔަށް ހިފުމާގުޅޭ

 

  • މިސްކޫލްގެ އިސްވެރިޔާ ހުންނާނެ ގެޔެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.
  • މިޕްރޮޖެކްޓްގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 23 ފެބްރުއަރީ 2020 ން 26 ފެބްރުއަރީ 2020 ށް ބަންދުނޫން ދުވަސްތަކުގެ 8:00 އިން 13:00 އަށް ނަންނޯޓް ކުރެއްވުމަށް ދެންނެވީމެވެ. ބީލަން ހުށަހެޅޭނީ މިމުއްދަތުގައި ނަންނޯޓް ކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
  • މިޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 27 ފެބްރުއަރީ 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ.
  • ބިޑް ހުށަހެޅުމާއި ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ 02 މާރިޗު 2020 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި މިސްކޫލްގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ލެބްގައެވެ.
  • މިޕްރޮޖެކްޓާގުޅޭ ބީލަން ފޮތް މިއިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
  • ނަންނޯޓް ކުރުމާއި، އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

 

ކަމަދޫ ސްކޫލް

ބ. ކަމަދޫ/ ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން:  6600015

އީ-މެއިލް: [email protected]

 

29 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1441

23 ފެބްރުއަރީ 2020

23 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ