ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ފުވައްމުލަކު ދޫނޑިގަން 'ސުންދުސީވިލާ' ރަޖިސްޓްރީއާއި ބެހޭ

ޏ. ފުވައްމުލަކު، ދޫނޑިގަން، 'ސުންދުސީވިލާ' އެވެ ކިޔާ ގޯއްޗަށް ހަދައިދެވިފައިވާ ނަންބަރ  (R-8)69/2009 (13.08.2009) ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ މިދެންނެވި ސުންދުސީވިލާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 28 ފެބުރުވަރީ 2020 ބުދަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.

20 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ