މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރ.މާކުރަތު އުތުރުފަރާތު ބަނދަރުގައި ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ މަސައްކަތް އަމިއްލަތަކެތީގައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާ ގުޅޭ

އިޢުލާން

ރ.މާކުރަތު އުތުރުފަރާތު ބަނދަރުގައި ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ މަސައްކަތް އަމިއްލަތަކެތީގައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާ ގުޅޭ

1. ބަނދަރު މަތީ ރުއްބަރި އާއި ފިތުރޯނަގަސްތަކުގެ ވަށާ ބުރުތައް ކާރވް ގައު ބޭނުންކޮށްގެން ހެދުން

2. ބަނދަރުގައި 4 ހަޓު ހެދުން

3. ބަނދަރުގައި މަސްކަނޑާ އައްޓެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް

4. ބަނދަރުގައި އިށިއިންނަ 10 ސިމެންތި ގޮނޑި ހަދާ ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް

             މިމަސައްކަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ބިޑު ފޮތް 23 ފެބުރުއަރީ 2020 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން 26 ފެބުރުއަރީ 2020 ވާ ބުދަދުވަހުގެ ނިޔަލައް ރަސްމީ ގަޑީގައި މިކައުންސިލުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. ބިޑު ފޮތެއްގެ އަގަކީ -/100 ( ސަތޭކަ ރުފިޔާ) އެވެ.

             މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ 27 ފެބުރުއަރީ 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު 11:00 ގައި މާކުރަތު ކައުންސިލް އިދާރާގައެވެ. މަޢުލޫމަތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު ބިޑު ހުށަހެޅުން އޮންނާނީ 3 މާރޗް 2020 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00ގައި މާކުރަތު ކައުންސިލް އިދާރާގައެވެ. ބިޑު ފޮތް ބައްލަވާނުގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދޭ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

26 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1441

20 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ