މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނިޔަމިކޯސް ހިންގުމާއި ގުޅޭ

`

 މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ         

         އުނގޫފާރު، ދިވެހިރާއްޖެ                                      ނަންބަރު: IUL)303-AS/2020/13)           

އިޢުލާން

ނިޔަމިކޯސް ހިންގުމާއި ގުޅޭ

                     

        މިކައުންސިލާއި މޯލްލްޑިވުސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ނޯޓިކަލް ސައިންސްއާއި ގުޅިގެން " ނިޔަމިކޯސް ސެޓްފިކެޓް 2 " ކޯހުގެ 3 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހިންގުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިގޮތުން މިކޯސް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 05 މާރޗް 2020 ން ފެށިގެން 07 މާރޗް 2020ގެ ނިޔަލަށެވެ. މިކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް ބޭނުންވާފަރާތްތަކުން 04 މާރޗް 2020 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 12:00 ކުރިން ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް ބޭނުންވާފަރާތްތަކުން  ޖާދުއްﷲ އަބްދުލްބާރީގެ ނަމްބަރ 9982021 އާއި ގުޅުއްވައިގެން ނަންނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

        ވީމާ، މިކަން އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

        26  ޖުމާދަލްއާހިރު  1441

       20  ފެބުރުވަރީ  2020  

                                                                                      

20 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ