މޮޅަދޫ ސްކޫލް، ހއ. މޮޅަދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
މިސުކޫލްގެ އިސްވެރިޔާ ހުންނަވާނެ ގެއެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ!

މިސުކޫލްގެ އިސްވެރިޔާ ހުންނަވާނެ ގެއެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ!

 

                  މިސްކޫލްގެ އިސްވެރިޔާ ހުންނެވުމަށްޓަކައި މަދުވެގެން 01 ކޮޓަރީގެ ގެއެއް (އެޓޭޗް ފާޚާނާއާއެކު) ބަދިގެ އަދި ކާގެއާއިއެކު (ކައްކައި ކެއުމަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނާއެކު)  ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ ގޮތަށް ސުކޫލަށް ހާޟިރުވެ މައުލޫމާތު ސާފުކޮށް، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުންއެދެމެވެ.

ތަން

ގަޑި

ތާރީޚް

ތަފްސީލް

މޮޅަދޫ ސުކޫލް

13:00 މެންދުރުފަހު

 24 ފެބްރުއަރީ 2020 (ހޯމަ)

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

13:00 މެންދުރުފަހު

27 ފެބްރުއަރީ 2020 (ބުރާސްފަތި)

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުން

 

                 މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ހާޟިރުވާ ފަރާތްތަކުން ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހިއްޕަވައިގެން ވަޑައިގަތުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ހާޟިރުނުވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިގަނެވެން ނޯންނާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ މިސުކޫލްގެ ފޯން ނަންބަރ 6500561 ކަށެވެ.

 

25 ޖުމާދަލްއާޚިރް 1441

19 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ