މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްޓޮކް މެނޭޖްމަންޓް ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވޮލޮޕްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

މިކުންފުނިން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް ސްޓޮކް މެނޭޖްމަންޓް ސޮފްޓްވެއަރއެއް ޑެވެލޮޕްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއެވެ.

 

           ވީމާ މިމަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުގުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 23 ފެބްރުއަރީ 2020 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް ޕޯސްޓް ބިލްޑިންގގެ 7 ވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 27 ފެބްރުއަރީ 2020ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 އަށް ޕޯސްޓް ބިލްޑިންގގެ 7 ވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނީ ހަމައެކަނި މަޢުލޫމާތު ސެޝަނަށް ގަޑިއަށް ހާޟިރުވެ ނަންނޯޓް ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

17 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ