މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
މޯލްޑިވްސް ޕޭމެންޓް ސިސްޓަމް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓަށް އައިޓީ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިޒައިންކޮށް، ސަޕްލައިކޮށް، އިންސްޓޯލްކޮށް އަދި ކޮމިޝަން ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

މޯލްޑިވްސް ޕޭމެންޓް ސިސްޓަމް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓަށް އައިޓީ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިޒައިންކޮށް، ސަޕްލައިކޮށް، އިންސްޓޯލްކޮށް އަދި ކޮމިޝަން ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުން ވެއެވެ.

 

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ދުވަސްތަކުގައި މިއޮތޯރިޓީއަށް ހާޟިރުވެ، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. 

 

ތަފްޞީލް

ތާރީޚް

ދުވަސް

ގަޑި

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

20 ފެބުރުވަރީ 2020

ބުރާސްފަތި

10:00

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން

27 ފެބުރުވަރީ 2020

ބުރާސްފަތި

11:00

 

މިކަމަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅޭނީ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް އަންގާފައިވާ ދުވަހު ޙާޟިރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.   

13 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ