ހަނިމާދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒު
ދިވެހިރާއްޖެ
Iulaan

 

 

 

ހަނިމާދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒު

ހދ.ހަނިމާދޫ/ދިވެހިރާއްޖެ                                                         

 

 

އިޢުލާން

ހދ. ފިނޭ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން ލެބޯޓްރީ ޓެސްޓު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ސާންޕަލްތައް ހަނިމާދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް އުފުލުމުގެ ދަތުރު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

     ހދ. ފިނޭ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން ލެބޯޓްރި ޓެސްޓްތައް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ސާންޕަލްތައް ހަނިމާދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް އުފުލުމުގެ ދަތުރު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން 6 (ހައެއް) މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

     ވީމާ، މި ދެންނެވި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވަން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ ތާރީޚުގައި ހަނިމާދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް ނުވަތަ ފިނޭ ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު ޕްރޮޕޯސަލް ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

  • މައުލޫމާތު ސާފުކުރުން

  23 ފެބުރުއަރީ 2020 ވާ އާއްދިތަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް

  • ޕްރޮޕޯސަލް ހުށައެޅުން

  27 ފެބުރުއަރީ 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 އަށް

 

  މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގައި ބައިވެރި ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް ޕުރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

 

                  13 ފެބުރުއަރީ 2020                           

 

13 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ