ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މި ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަމްބަރު IUL)251-EDSS/251/2020/14) އިޢުލާނާއި ގުޅޭ

ހއ ދިއްދޫގައި ޢިމާރާތްކުރެވިފައިވާ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކުގެ ތެރެއިން މިހާރު ދޫނުކޮށް ހުރި ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް ލިބޭ 110 ފަރާތުގެ ދާއިމީ ލިސްޓާއި އަދި އެކިއެކި ސަބަބުތަކާހުރެ ހައުސިންގ ޔުނިޓް ނުލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް ޢާންމުކުރުމަށް މި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަމްބަރު IUL)251-EDSS/251/2020/14) އިޢުލާނާއެކު ޢާއްމު ކުރެވިފައިވާ އެކިއެކި ސަބަބުތަކާއިހެދި ހައުސިން ޔުނިޓް ނުލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓްގައިވާ ފަރާތްތަކަށް، ހައުސިންގ ޔުނިޓް ނުލިބުނު ސަބަބު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިސްޓް މި އިޢުލާނާއެކު ޢާއްމު ކުރީމެވެ.

ވީމާ، މިކަން އާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

12 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ