ހިތަދޫ ސްކޫލް/ ސ.ހިތަދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު

  1. މިސްކޫލްއިން ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަންބޭނުންވެއެވެ.

 

  1. މިބީލަންތަކުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 2020 ފެބުރުވަރީ 12 އިން 2020 ފެބުރުވަރީ 18 އަށް ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު 9:00 އިން 12:00 އަށް ނަންނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 

  1. މިޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 2020 ފެބުރުވަރީ 18 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ.

 

  1. މިޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން ބާއްވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން 2020 ފެބުރުވަރީ 19 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 10:00ގައި ހިތަދޫ ސްކޫލްގައި އޮންނާނެއެވެ.
  2. ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2020 ފެބުރުވަރީ 27 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:00 ގައި ހިތަދޫސްކޫލްގައިއެވެ.

 

  1. މިޕްރޮޖެކްޓާގުޅޭ ބީލަން ފޮތް މިއިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

 

  1. ނަންނޯޓް ކުރުމާއި، އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ހިތަދޫ ސްކޫލް

ހިތަދޫ، އައްޑޫ

ފޯން: 6888626

އީ-މެއިލް:[email protected]

11 ފެބުރުވަރީ 2020

ޑރ.އާސިޔަތު މުޙައްމަދު ދީދީ

 ޕްރިންސިޕަލް

11 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ