ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ބެޑްމިންޓަން ނެޝަނަލް ލެވަލް އޮފިޝަލް ކޯސް

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ސްޕޯރޓްސް އާއި މިއެސޯސިއޭޝަން ގުޅިގެން 19 ފެބްރުއަރީ 2020 ން 07 މާރިޗު 2020 ށް ބެޑްމިންޓަން ނެޝަނަލް ލެވަލް އޮފިޝަލްކޯހެއް ހިންގުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ވީމާ، މި ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާފަރާތްތަކުން 16 ފެބްރުއަރީ 2019 ވާ އާދިއްތަދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 2:00 ގެ ކުރިން  އެބޭފުޅެއްގެ ވަނަވަރު، ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ އަދި ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ މިއެސޯސިއޭޝަންއަށް ހުށައެޅުން އެދެމެވެ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

09 ފެބްރުއަރީ 2020 

10 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ